انالیز شغلی

تعريف: آناليز كيفي ايمني يك شغل،‌ روش و نوع انجام كار، تشخيص خطرات و پتانسيل حوادث كه ممكن است در طول انجام كار اتفاق بيا فتد. تعيين و اختصاص دادن ابزار و سيستمهايي براي كاهش و كنترل ريسك ها شامل شرح و نتيجه حوادث  و آنالیز ایمنی شغلی يك ريسك رنكينگ از برخي خطرات شناسايي شده و پتانسيل حوادث مي باشد.

نامهاي ديگر JSA

Job Hazard Analysis :JHA

Safe Job Analysis :SJA
Task Hazard Analysis :THA

JSAبراي كدام شغل ها انجام مي شود؟
شغل هايي كه در آنها حوادث و يا شبه حوادث رخ داده است.
شغل ها يي كه در آنها موارد خطر كاملا عمومي و شناخته شده نيست و راههاي مقابله با اين خطرات شناخته شده نيست.
شغل هايي كه در آنها يكسري كارگر جديد با يكديگر كار مي كنند .
شغل هايي كه در آنها نياز است چندين نفر با هم به صورت مشاركتي كار كنند ونياز به هماهنگي بين آنها دارد .
ابزار يا روشهاي جديد كاري كه در حال معرفي هستند.

Purpose of JSA

مقصود ازJSA  چيست ؟
مقصود ازJSA  تشخيص وارزيابي خطراتي است كه ممكن است در طول طراحي- روش اجرايي و ابزار آلات يك شغل ديده نشود .
تغيير پرسنل يا روش.
توسعه از اولين باري كه كار انجام شده است .
اولين هدف از انجام آنايز ايمني شغلي پيدا كردن راه ايمن براي انجام كار يا پيدا كردن راه جايگزين است.

JSA Execution
اجراي JSA

JSA توسط تيمي شامل كارگران (كساني كه واقعا اين كار را انجام مي دهند) يا در آينده انجام خواهند داد . سوپر وايزرها ،‌كاركنان ايمني و تخصصهاي مختلف اگر نياز باشد .
نتايج بدست آمده در يك جدول ويا فرم كامپيوتري ثبت مي شود.

 

JSA Procedure
روش كار JSA

JSA به صورت نرمال و عمومي شامل موارد زير مي شود :
۱. پيش نياز آناليز ايمني شغلي
۲. تفكيك يك شغل به مراحل مختلف
3. تشخيص خطرات ، موقعيت هاي خطرناك ، كارهاي خطرناك انجام شده در هر مرحله از كار
4. تعيين ابزار و كنترل هاي لازم براي قسمتهاي كه خطر آن شناسايي شده است
5. خلاصه كردن و پيگيري نتايج حاصل شده
شماره 4 و 5 در همه انجام نمي شود JSA

JSA Prerequisites
پيش نياز JSA

۱. تشكيل تيم JSA
۲. انتخاب يك شغل براي آناليز
3. جمع آوري پيش زمينه هاي لازم و ضروري
4. انتخاب يك جدول مناسب براي ثبت
JSA TEAM
يك سرپرست تيم كه صلاحيت و تجربه در اين روش را داشته باشد
يك منشي كه موارد را ثبت نمايد ( اين كار ميتواند توسط سرپرست گروه نيز انجام شود . اعضاي تيم شامل 2 تا 10 نفر براي جمع آوري تجربه و علم مورد نياز
براي شغلي كه آناليز مي شود تهيه نمايند و روش اجرايي و ابزار مرتبط
(TEM – (JSA 2

تيم بايد حداقل شامل دو نفر از كارگراني باشد كه با اين شغل آشنا هستند
و متوجه باشند كه كمك آنها در اين فعاليت باعث شناسايي خطرات و به حداقل رساندن آنها مي شود
اعضاي تيم JSA بايد وظيفه كا ريشان را قبل از حضور در جلسه آناليز ايمني بدانند
اعضاي تيم JSA

بايد روش اجرايي و ابزار مرتبط براي شغلي كه آناليز مي شود تهيه نمايند
پرسنل با آگاهي و تخصص بايد به اين جلسه دعوت شود

Selecting the Job
انتخاب شغل

شغلهايي با بدترين آمار حوادث ، داراي اولويت هستند و در مرحله اول بايد آناليز شوند
ضريب تكرار حوادث : شغلهايي كه ضريب تكرار حوادث بالايي دارند. و حادثه مرتب تكرار مي شود داراي اولويت هستند .
ضريب شدت : شغلهايي كه حوادث در آنها ضريب شدت بالايي دارد يعني باعث بروزLTI

و درمان پزشكي مي شوند بايد آناليز شود.
پتانسيل حوادث : شغلهايي با پتانسيل خطر شديد مثل كارهايي نظير بلند كردن تجهيزات سنگين
شغلهاي جديد : شغلهايي كه هميشه انجام نمي شود و يا تغيير پيدا كرده
داراي اولويت براي آناليز هستند
شغلي هميشگي : شغل هايي با خطرات ذاتي كه كارگران در معرض آن قرار دارند

Job Description
تشريح شغل

اطلاعات زير براي انجام آناليز يك شغل بايد تهيه شود
خلاصه اي از شغل و هدف از انجام آن
بازديد مقدماتي از شغل و محل توسط سرپرست گروه و اين گزارش ميتواند
با عكس و فيلم تكميل شود .
يك ليستي از آموزشهاي مورد نياز ، دستيابي به محل ، كار با ابزار ، خودروها ، كار در بلندي و..
يك ليستي از نيازمنديها و وسايل استحفا ظي توصيه شده

Background Information
اطلاعات پيش زمينه
قبل از انجام آناليز ايمني شغلي ، جمع آوري اين اطلاعات ضروري است
مصاحبه ، مذكره
نوشتن پروسه و روش اجرايي
كتاب و مرجع
بازديد از مراحل مختلف كار
بازبيني حوادث و اتفاقات گذشته
Separate the Job into Basic Steps
تفكيك كار به مراحل پايه
شغل بايد به قسمتهاي پشت سر هم با رعايت توالي تقسيم شود .
در ارزيابي بايد از موارد نارسا يا بيش از اندازه پرهيز كرد ( براي بيشتر شغلها 10
STEP) كفايت مي نمايد
مراحل بايد شامل ابتد تا انتها باشد.
هر قسمت بايد شامل كارهايي كه انجام مي شود باشد نه كارهايي كه بايد انجام شود
تعريف مراحل با فعلهايي مانند نصب ، ، بلند كردن، باز كردن ، پركردن مكان و جدا كرد
باز بيني مراحل كار با چند كارگر تا اطمينان از درستي مراحل حاصل شود
Separate the Job Into Basic Steps
2-تفكيك كار به مراحل پايه
براي تفكيك كار به مراحل گوناگون ، روش سودمند مشاهده چگونگي انجام كار است
انتخاب كارگرا ن توانا ، حرفه اي ، و كساني كه مايل به همكاري در اين فعاليت هستند براي مشاهده
مشاهده كار ديگر كارگران براي مقايسه اختلافها به خصوص اگر در شيفتهاي ديگر باشند
JSAچه سودهايي دارد
توزيع اينكه مشاهده كارگران در حال كار
ثبت تصوير
تعيين مراحل پايه با استفاده از سوالهاي زير
با كدام مرحله كار شروع مي شود
مرحله پايه بعدي چيست
Separate the Job into Basic Steps
3-تفكيك كار به مراحل پايه
همچنين ما كارهاي زير را علاوه بر مشاهده انجام دهيم
گفتگو در مورد شيوه انجام كار
چندين نفر از كساني اين شغل را انجام در مشاهده وارد شوند
به ياد آوري و چك كردن روش
كساني كه آناليز كار خود را انجام ميدهند كار خود را بياد بياورند
Hazard Identification
شناسايي خطر
همچنين ما كارهاي زير را علاوه بر مشاهده انجام دهيم
تيم JSA بايد اين سووالها را در طول شناسايي خطرات بپرسد
چه چيزي ميتواند به سمت خطا برود
نتيجه اين خطاها چيست
آن چگونه اتفاق مي افتد
ممكن است عوامل ديگري در اين بخش وارد شود
چگونه اين خطرات اتفاق مي افتد
سطح ايمني چفدر است
بايد چك شود تا اندازه گيري ها JSA اجرايي باشد طرح ايمني شناسايي شد ،
و آنها متوجه بشوند با درگير شدن در كار
براي شناسايي خطر ها، سودمند است تا از يكسري چك ليست ها بهره بگيريم


Hazard Identification
2- شناسايي خطر


در شناسايي خطر حداقل به موارد زير بايد رسيدگي شود
آيا چيزهايي براي ضربه زدن متقابل يا آسيب رساندن وجود دارد
آيا چيزهايي براي گير افتادن كسي بين آنها وجود دارد
آيا پتانسيل خطر ليز خوردن و افتادن وجود دارد
آيا خطر سقوط از سطحي به سطح ديگر و يا در همان سطح وجود دارد .
ممكن است عوامل ديگري در اين بخش وارد شود
چگونه اين خطرات اتفاق مي افتد
آيا خطر كشيدن ، هل دادن ويا خمش ، چرخش وجود دارد .
آيا خطر محيطي براي ايمني و سلامتي افراد وجود دارد
آيا خطر تجمع موادي نظير گازهاي سمي ، بخار و يا بخار فلزي ويا گرد وغبار وجود دارد
آيا خطر وجود مواد آتش زا ، انفجاري و يا برق وجود دارد

 

Develop Solutions


ايجاد يا توسعه راه حلها
روشهاي پيشنهاد شده براي كنترل خطرات بايد ليست شود .
روشهاي مهندسي و مديريتي براي ايزوله كردن خطرات به استفاده از وسايل
حفاظت فردي ترجيح داده مي شود.
پيدا كردن راههاي جديد براي انجام شغل
تغيير موقعيت هاي فيزيكي كه خطر ايجاد مي كند
بازبيني روش اجرايي و روش كار
بالا بردن آموزش قبل از انجام كار
افزايش نظارت و سرپرستي در حين كار
اجراي كنترل هاي اداري زماني كه نميتوان عامل خطر را با روشهاي مهندسي حذف كرد
اختصاص امكانات تجهيزات فردي

Conclusions
نتيجه

منافع انجامJSA
شناسايي واقعي و پتانسيل خطراتي كه در شغل وجود دارد و كمك براي اينكه چگونه اين خطر را مديريت كنيم

دادن آموزش هاي فردي به افراد در مورد حفاظت ايمني موثر
آماده كردن پلانهايي براي سرپرستي ايمني
دادن اطلاعات ايمني به كارگران جديد
دادن دستورالعمل براي كارهاي غير معمول
بررسي روش اجرايي شغل بعد از رخ دادن حادثه
مطالعه روش كار براي بهبود هاي امكان پذير
شناسايي حفاظهاي مورد نياز براي محلهاي مورد نياز
آموزش سرپرستان براي سرپرستي ايمني
افزايش ارتباط و درگيري كارگران با مسائل و روشهاي ايمني
مشاركت كارگران در ايجاد روش هاي اجرايي ايمن
گرايش مثبت در مورد ايمني
Repeating the JSA
تكرار آناليز ايمني شغلي

اگر هرگونه تغييري در مواد اوليه ، ابزار روش ها بوجود آمد آناليز ايمني شغلي بايد تكرار شود .
اگر حادثه مهمي در يك شغل بوجود آمد .آناليز ايمني شغلي كمك ميكند براي پيدا كردن علت حادثه و راههاي جلوگيري از حوادث آينده آناليز ايمني شغلي بايد به صورت دوره اي انجام شود. اين راه ما را مطمئن مي سازد كه كارگران از روشهاي درست انجام كار پيروي مي كنند

وابزار در شرايط ايمن قرار دارند.

+ نوشته شده توسط محمد رضا کریمی نازی در شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۲۴ و ساعت 18:55 |


Powered By
BLOGFA.COM